Kiedy jest wypadek przy pracy, a kiedy mamy do czynienia z chorobą zawodową

Wypadkiem w pracy jest zdarzenie która wystąpiła w nagłej chwili, nastąpiła w związku z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną,lub spowodowało uraz lub śmierć.Wypadek przy pracy uważa się, gdy jest to nieoczekiwane zdarzenie spowodowane przyczyną z zewnątrz, które spowodowało uraz lub śmierć, lub wystąpiło podczas wykonywania pracy.Choroba zawodowa to taka, która jest wywołana obecnością czynników szkodliwych dla naszego zdrowia występujących w miejscu pracy.Zatrudniony, który w miejscu pracy został narażony na czynniki szkodliwe, nie zawsze może zdarzyć się, iż dotknie go choroba zawodowa z występującymi w zakładzie czynnikami niebezpiecznymi.Jednakże zdarzają się przypadki gdy zatrudniony zaczyna mieć problemy zdrowotne w związku z wykonywanym zawodem, wywołanym czynnikami szkodliwymi, wówczas taki stan może zostać uznany za chorobą zawodową.Za chorobę zawodową uważa się taką która istnieje w wykazie chorób zawodowych.Jeżeli u zatrudnionego stwierdza się chorobę zawodową, wówczas osoba kierująca firmą obowiązana jest poinformować właściwe jednostki urzędowe takie jak PIP, PIS o takiej sytuacji pracownika.Taki pracownik, u którego stwierdzi się chorobę zawodową taki pracownik ma prawo do otrzymania renty.U pracownika, który uległ ciężkiemu wypadkowi, oraz został uznany za trwały uszczerbek na zdrowiu też może ubiegać się o rentę.