Kiedy jest wypadek przy pracy, a kiedy choroba zawodowa

Wypadkiem przy pracy jest takie zdarzenie, które wystąpiło nagle, nastąpiło w związku z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną,lub spowodowało uraz lub śmierć.Wypadek przy pracy uważa się, kiedy jest to nagłe wydarzenie spowodowane przyczyną z zewnątrz, które spowodowało ciężki uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.Za chorobę zawodową uważa się taką, która jest spowodowana działaniem czynników niebezpiecznych dla zdrowia będących w zakładzie pracy.Pracownik, który w miejscu pracy został narażony na czynniki niebezpieczne, nie zawsze może okazać się, że zachoruje w związku z wykonywanym zawodem z istniejącymi w fabryce czynnikami szkodliwymi.Jednakże zdarzają się przypadki gdy pracownik zaczyna mieć problemy zdrowotne w związku z wykonywaniem zawodu, wywołanym czynnikami niebezpiecznymi, wówczas taka choroba może zostać uznana za chorobę zawodową.Za chorobę spowodowaną przez wykonywaną pracę uważa się taką która znajduje się w wykazie chorób zawodowych.Jeżeli u zatrudnionego podejrzewa się chorobę w związku z wykonywanym zawodem, wówczas osoba kierująca firmą obowiązana jest poinformować właściwe jednostki urzędowe takie jak PIP, PIS o takiej sytuacji pracownika.Taki pracownik, u którego wykaże się chorobę zawodową taki pracownik ma prawo do otrzymania renty.U pracownika, który doznał ciężkiego wypadku w pracy , i jest on uznany za trwały uszczerbek na zdrowiu też może ubiegać się o rentę.